Zarząd Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia zaprasza wszystkie członkinie na Walne Zgromadzenie. Spotykamy się 8 czerwca o godz.14.00 w Arboretum WIRTY.

W programie Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2018.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2018 rok.
 7. Dyskusja. Wystąpienia gości.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu;
  2. zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia