84 członkinie Stowarzyszenia..

Czytaj więcej...

Zapraszamy wszystkie członkinie naszego Stowarzyszenia na Walne Zebranie dnia 16 czerwca o godz. 17.00 do leśniczówki w Szpęgawsku. Poniżej przedstawiamy program Walnego Zgromadzenia.   

                                 Program Walnego Zgromadzenie Członkiń

                                Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia

                                    dnia 16 czerwca 2016 roku godz. 17.00

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2015.
 6. Przedstawienie Raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2015 rok.
 7. Dyskusja.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu;
  2. zatwierdzenie Raportu Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Sprawy różne. Wolne wnioski
 10. Wystąpienia gości.
 11. Zamknięcie obrad.

 Po części oficjalnej odbędzie się pieczenie kiełbasek przy ognisku,  słodki poczęstunek wspólne tańce i zabawa integracyjna.